GLOSSARY

Verbatim Reporter

(See Parliamentary Reporter)

Pelapor Verbatim

(Lihat Pelapor Parlimen)

逐字记录员

(见国会记录员)

மன்ற நடவடிக்கைகள்ப் பதிவுசெய்யும் சுருக்கெழுத்தாளர்

நாடாளுமன்ற சுருக்கெழுத்தாளரை பார்க்கவும்