GLOSSARY

Bells

Electronic bells are rung to signal the commencement of a sitting to call Members into the Chamber. During a sitting, the bells are rung to call Members for a vote in a division or to form a quorum. (See also Division and Quorum)

Loceng

Loceng elektronik dibunyikan sebagai tanda sidang akan dimulakan dan Anggota harus masuk ke dalam Dewan. Semasa sidang, loceng dibunyikan untuk mengarahkan Anggota masuk untuk mengundi dalam pembahagian undi atau untuk membentuk kuorum. (Lihat juga Pengundian dan Kuorum)

响铃

响铃代表国会会议正式开始,召唤议员入席。开会时,响铃的作用可以是叫议员投票或组成法定人数。

(也见记名及法定人数)

மணி

கூட்டம் தொடங்கப்போவதைக் குறிக்கவும் எல்லா உறுப்பினர்களும் மன்றத்திற்குள் வருமாறு அழைக்கவும் மின்னியல் மணி எழுப்பப்படும். கூட்டம் நடக்கும்போது, வாக்கெடுப்பில் வாக்களிக்கவும் அல்லது கூட்டம் கூடுவதற்குரிய குறைவெண் உறுப்பினர்களைக் கூட்டுவதற்கும் மணியெழுப்பப்படும்.

(வாக்கெடுப்பு மற்றும் கூட்டம் கூடுவதற்குரிய குறைவெண் வரம்பையும் பார்க்கவும்)